Serverhosting kvalitně


ZajiÅ¡Å¥ovat kvalitní služby na skuteÄnÄ› profesionální úrovni si klade za cíl spoleÄnost TELE3 s.r.o. Zabývá se pÅ™evážnÄ› provozem a realizaci internetových služeb. Svoje služby poskytuje dostateÄnÄ› dlouho na to, aby se slova nemíjela s Äiny. ZkuÅ¡enosti a znalosti jsou zárukou skuteÄnÄ› profesionálního přístupu, které ocení každý zákazník. Registrace domén, webhossting, serverhosting a správa serverů to jsou jen nÄ›které oblasti z poskytovaných služeb. Serverhosting umožňuje umístÄ›ní zákazníkova vlastního serveru do moderního datového centra a to přímo na páteÅ™ní linky Äeského internetu. Nabízí také druhou možnost a to je pronájem serveru s páteÅ™ní konektivou a umístÄ›ní v srverovnÄ›. Datová centra splňují vÅ¡echny potÅ™ebné nároky pro provozování tÄ›chto služeb. Nechybí v nich kamerový dohled, zálohované elektrické napájení, centrální klimatizaÄní jednotky Äi požární Äidla. Technická podpora a monitoring jsou samozÅ™ejmostí a volitelnou službou je i možnost komplexní správy serveru. Využijte této nabídky a zajistÄ›te si skuteÄnÄ› kvalitní služby.

Kvalita, spolehlivost a profesionalita. Tak je možné výstižnÄ› charakterizovat služby, které v oblasti IT a telekomunikací nabízí a poskytuje spoleÄnost TELE3 s.r.o. Pokud si z nabízených služeb nÄ›kterou vyberete, tak budete mít možnost pÅ™esvÄ›dÄit se o vysoce profesionálním přístupu sami. Jednou z oblastí, kde je možné využít služby spoleÄnosti je i serverhosting. Ten pÅ™ináší ve srovnání s webhostingem nesporné výhody a je v nabídce spoleÄnosti zastoupen dvÄ›ma typy, které rozdílnÄ› pÅ™istupují k jinak myÅ¡lenkovÄ› jednotné službÄ›. Zákazník má možnost si podle svých potÅ™eb vybrat přímo umístÄ›ní vlastního serveru v moderním telehouse nebo zvolit jenom pronájem serveru a umístÄ›ní v telehouse. UrÄitý základ mají oba typy spoleÄný. Je to pÅ™edevším pÅ™ipojení na páteÅ™ní linky Äeského internetu, technická podpora pro bezproblémový provoz, nonstop monitoring pro klidný spánek a využívání naprosto moderního vybavení datových center. Jsou to služby s vysokou spolehlivostí.

Nezařazené