Blog

V jakém rozsahu mohou administrátoři a pověřené osoby obsluhovat datovou schránku?

U datových schránek rozlišujeme při jejich používání tři základní možnosti. Buď schránku využívá přímo osoba, která požádala o její zřízení, tu nazýváme osobou Oprávněnou. Nebo datovou schránku může použít osoba, kterou majitel datové schránky pověřil, to je tzv. Pověřená osoba. Třetí možností je tzv. Administrátor, který má zvláštní pravomoce přidělené majitelem datové schránky.
červená poštovní schránka
Maximální rozsah přístupových práv může mít v podstatě kterákoliv ze tří typů osob. To se však nedoporučuje. Maximální práva by se měla týkat jen osoby Oprávněné. Rozsah přístupových práv může Oprávněná osoba stanovit Pověřeným osobám a Administrátorovi v podstatě kdykoliv a může je měnit v libovolném počtu a v neomezeném rozsahu. Změna přístupového rozsahu může dokonce probíhat i vícekrát v jednom dnu.
hodiny u obálek
Mezi Pověřenou osobou a administrátorem je zásadní rozdíl. Administrátor totiž může přidělovat (a také odebírat) přístupová práva pro další Pověřené osoby, což sama Pověřená osoba nemůže. Administrátor může s jejich účty nakládat bez omezení, může jim kdykoliv pozměnit rozsah pravomocí. Administrátor je však ve vztahu s vlastníkem schránky (Oprávněnou osobou) v podřízeném postavení, a jestliže se vlastník schránky rozhodne Administrátorovi zabránit v jeho činnosti, jednoduše mu zruší administrátorský účet.
obálky s okénkem

Administrátor a pověřená osoba mohou mít tato oprávnění:

Právo čtení zpráv (kromě těch do vlastních rukou majitele schránky), jedná se o oprávnění číst tzv. „dodané“ zprávy a odeslané zprávy.
Právo čtení zpráv do vlastních rukou majitele datové schránky – týká se to čtení úplně všech druhů zpráv, včetně těch určených do vlastních rukou.
Právo odesílat zprávy – jedná se o právo odesílání nových zpráv a odpovídání na doručené zprávy.
Právo zobrazení seznamů a dodejek – v tomto případě může Pověřená osoba nebo Administrátor pouze nahlížet do seznamu dodaných zpráv a doručenek, ovšem samotný obsah zpráv si nemůže číst. To by mohla pouze v rozsahu čtení zpráv uvedeném výše.
Právo vyhledávání dalších datových schránek – to je pouze právo na hledání cizích schránek a nic jiného bližšího zde není specifikováno (ani odesílání zpráv, ani čtení a listování v seznamu zpráv).
Právo smazat zprávy v datovém trezoru – s touto pravomocí nakládejte velmi opatrně!

Related Posts

You may like these post too

Starosti se stěhováním nechte profesionálům

Rodiče jazykovou připravenost stále podceňují